Podmínky provizního programu

Úvodní ustanovení

Vyplněním registračního formuláře souhlasí registrující se uživatel (dále jen 'uživatel') s podmínkami provizního programu www.outofmana.cz v plném rozsahu a uzavírá tímto dohodu o spolupráci s provozovatelem, kterým je Outofmana.cz, David Soudek, OSVČ, IČ: 01880608, DIČ: CZ9206294218, sídl. Družba 703, 667 01 Židlochovice (dále jen 'provozovatel').
Tyto podmínky můžeme změnit, avšak o přípané změně Vás budeme informovat emailem. Pokud s podmínkami nebudete souhlasit, je potřeba spolupráci zrušit emailem.

Uživatel po registraci umístí na své stránky odkaz, který si vybere z dostupné nabídky partnerských odkazů. Pokud přivedený návštěvník přes tento odkaz provede v eshopu objednávku (což provozovatel identifikuje podle čísla uživatele umístěného v odkazu vedoucího ze stránky uživatele na stránku provozovatele a následným uložením tohoto čísla po dobu 30 dní v cookies návštěvníka), bude partnerovi přiznána provize dle stanovených pravidel.

Uživatel má přístup ke svém proviznímu účtu na adrese http://www.outofmana.cz/affiliate-centrum/ - zde naleznete přehled provedených prodejů a schválených a vyplacených provizí.

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zobrazování reklamních ploch a provizních odkazů na nevhodných stránkách bez nutnosti uvedení důvodu. Rozhodnutí o vhodnosti či nevhodnosti závisí na provozovateli.

Uživatel musí vlastnit živnostenský list, nebo mít možnost uzavření dohody o provedení práce s provozovatelem.

Provize

Pokud návštěvník prostřednictvím odkazu uživatele nakoupí zboží na webu provozovatele, získává uživatel nárok na provizi, která je mu připsána v okamžiku, kdy zákazník zboží skutečně koupí. Výše provize se může měnit. Tento fakt však bude oznámený s dostatečným předstihem prostřednictvím emailu.

Provize bude počítána z celkové výše hodnoty zboží (včetně DPH) a činí 5%. Vyúčtování provizí se provádí vždy 15. dne každého měsíce v plné výši dosud nevyplacených provizí, výhradně převodem na účet.

Částka se uživateli vyplácí přesahuje-li suma alespoň 500 Kč. Pro platné vyplacení provize je nutné vystavit fakturu (v případě živnostenského listu) a zaslat ji na e-mail: zakaznik@outofmana.cz. Splatnost vystavené faktury musí být minimálně 14 dnů. Pokud je spolupráce formou dohody o provedení práce, není třeba vystavovat fakturu, avšak maximální možná vyplacená provize v jednom měsící je 9999 Kč.

Práva a povinnosti uživatele

Uživatel se zavazuje, že bude provozovat internetové stránky s reklamou na internetový obchod provozovatele podle platné právní úpravy a podle společenských standardů. Za obsah a odkazy na svých stránkách je uživatel zodpovědný.

Uživatel dává souhlas k tomu, že jeho osobní údaje budou archivovány a využité pouze v souvislostí s provozem provizního programu.

Na rozesílání spamu, obtěžování reklamou a další podobně nekalé počínání se vztahuje přísný zákaz. Uživatel nepoužívá nezákonného materiálu či takového, který poškozuje autorská a další práva.

Uživatel nesmí návštěvníka webu uvádět podobou odkazu v omyl. Návštěvník nesmí být jakýmkoli lživým způsobem naváděn ke kliknutí na reklamní odkaz (záměrně či omylem).

Uživatel se zavazuje, že jeho internetová stránka neobsahuje žádný materiál nebo odkaz na něj, který je nezákonný, poškozuje autorská práva, práva k ochranným známkám a patentům, obchodním jménům a právům souvisejícím. Uživatel je povinen nepodniknout nic, co by poškozovalo dobré jméno provozovatele.

Je zakázano použivat PPC s affiliate odkazem cílené přímo na eshop outofmana.cz.

Partner může užít fotografie z eshopu za účelem propagace eshopu v provizním systému.

Bude-li uživatel jednat protiprávně, může provozovatel ihned ukončit spolupráci a zrušit provozní účet, bez náhrady na vyplacení aktuální provize.

Práva a povinnosti provozovatele

Spolupráce je na dobu neurčitou. Lze ji vypovědět z obou stran kdykoliv, a to i bez udání důvodů.

Provozovatel je oprávněn od dohody odstoupit okamžitě v případě, že uživatel poruší některou z povinností uvedených v této dohodě.

Nařízení GDPR

Svou informační povinnost vůči partneru provizního systému ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně osobních údajů v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související se zpracování osobních údajů partnerů provizního programu za účelem provozování provizního programu, plní provozovatel pomoci prostřednictvím zvláštního dokumentu.